Lista przewoźników z ich pełnymi danymi

DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, realizująca usługę kurierską.

InPost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-28-95-061, Regon 120246484.

“RUCH” S.A., Spółka z siedzibą w Warszawie 00-872, ul. Chłodna 52, zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049299, numer NIP: 118-14-58-699.

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, realizująca usługę kurierską.

InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484.

Serwisy pośredniczące przy wysyłaniu przesyłek

Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132567365; REGON: 140220084; adres poczty elektronicznej: biuro@furgonetka.pl.

Serwisy pośredniczące przy płatnościach on-line

mElements S.A. Prosta 18; 00-850 Warszawa (korespondencja z dopiskiem “Paynow”)

ostatnia zmiana 2023-03-05 r.